ترانسیمتر لرزش TR-VBT1A4 _ lutron

"TR-VBT1A4 ترانسیمتر لرزش"
ترانسیمتر لرزش   TR-VBT1A4    _    lutron

"TR-VBT1A4
ترانسیمتر لرزش
:قابلیت اندازه گیری
0.5 ~ 200 mm/s:سرعت
0.5 ~ 200 m/s²:شتاب
4- 20 mA DC:خروجی
90- 260 ACV:تغذیه"

100
22 تیر 1394 - 15:36
15.jpg