ترانسیمتر کنداکتیویتی TR-CDT1A4 _ lutron

"TR-CDT1A4 ترانسیمتر کنداکتیویتی"
ترانسیمتر کنداکتیویتی   TR-CDT1A4    _    lutron

"TR-CDT1A4
ترانسیمتر کنداکتیویتی
قابلیت اندازه گیری:0-200 μs/ 2 ms/ 20 ms
4- 20 mA DC:خروجی
90- 260 ACV:تغذیه
"

102
22 تیر 1394 - 14:35
3.jpg