محصولات درخشش الکتریک

دوربین/ متر لیزری 1500 متر  SW-1500A  _ SND WAY

"SW-1500A دوربین / متر لیزری 1500 متر تصویری همراه با زاویه سنج دارای دوربین جهت نزدیک کردن تصویر و دقت بالا"

دوربین/ متر لیزری 900 متر  SW-900A  _  SND WAY

"SW-900A دوربین / متر لیزری 900 متر تصویری همراه با زاویه سنج دارای دوربین جهت نزدیک کردن تصویر و دقت بالا"

متر لیزری 100 متر  SW-100A  _  SND WAY

"SW-100A متر لیزری 100 متر همراه با زاویه سنج محدوده اندازه گیری:0.2 ~ 100 M - دقت اندازه گیری:2 mm"

متر لیزری 80 متر  SW-80  _ SND WAY

"SW-80 متر لیزری 80 متر: 0.2 ~ 80 M:محدوده اندازه گیری - mm2:دقت اندازه گیری اندازه گیری طول – عرض- ارتفاع - محاسبه حجم"

متر لیزری 60 متر SW-60  _  SND WAY

"SW-60 متر لیزری 60 متر: 0.2 ~ 60 M:محدوده اندازه گیری - mm2:دقت اندازه گیری اندازه گیری طول – عرض- ارتفاع - محاسبه حجم"