ترانسیمترلوکس (روشنایی) TR-LXT1A4 _ lutron

"TR-LXT1A4 ترانسیمترلوکس (روشنایی)"
ترانسیمترلوکس (روشنایی)   TR-LXT1A4  _    lutron

"TR-LXT1A4
ترانسیمترلوکس (روشنایی)
قابلیت اندازه گیری: 2000/ 20,000/ 50,000 LUX
4- 20 mA DC:خروجی
90- 260 ACV:تغذیه"

92
22 تیر 1394 - 14:55
7.jpg