کنترل دورموتورفشارمتوسط _ HYUNDAI

" فشارمتوسطAC کنترلدورموتورهای -3/3 و 6/6 کیلووات -450 تا 3000 کیلووات"
کنترل دورموتورفشارمتوسط  _  HYUNDAI

" فشارمتوسطAC کنترل دورموتورهای
-3/3 و 6/6 کیلووات
-450 تا 3000 کیلووات
"

96
21 تیر 1394 - 16:00
6.jpg