کنترل فاز مولتی فانکشن AVR172 _ anly

"Multi-Functionable Voltage Controller کنترل فاز مولتی فانکشن"
کنترل فاز مولتی فانکشن AVR172   _   anly

"AVR172
Multi-Functionable Voltage Controller
کنترل فاز مولتی فانکشن
تشخیص تفییر توالی فاز
تشخیص قطع یک فاز
تشخیص عدم تقارن ولتاژ شبکه
تشخیص کاهش ولتاژ شبکه
قطع سریع در صورت بروز خطا
قابلیت انتخاب زمان وصل پس از رفع خطا
سیگنالهای نمایشگر خطاهای مختلف و حالت عادی
کنترل کننده اخطلالات در سه فاز
قطع اتوکاتیک در زمان اضافه ولتاژ و یا کاهش ولتاژ از 5% تا 20% ولتاژ نامی
قابلیت تنظیم زمان فرمان وصل پس از رفع خطا بین 10-5 ثانیه
"

101
20 تیر 1394 - 12:41 31 تیر 1394 - 17:43
3.jpg