کنترل بار صانت

کنترل بار صانت
کنترل بار صانت

رله کنترل بار جهت جلوگیری از سوختن موتورهای سه فاز و تک فاز در اثر اضافه جریان
رله کنترل باز جایگزین بسیار مناسب بی متال
زمان عکس العمل قطع قابل تنظیم
عدم وابستگی به دمای محیط
مدار الکترونیکی بسیار دقیق
از 0/4 تا 52 آمپر در 8 رنج مختلف

7
27 تیر 1395 - 13:00