کنترلر حرارتی امرن

کنترلر حرارتی امرن
کنترلر حرارتی امرن

96 × 96 میلی متر، 48 × 96 میلی متر 48 × 48 میلی متر
ورودی آنالوگ
نمونه سریعتر در 250 میلی ثانیه

7
22 تیر 1395 - 14:13