محصولات گروه صنعتی های تکنیک

دکمه

دکمه زیمنس 3SB35000AA21

دکمه

دکمه اماس MB102DY

دکمه (Fuji)

دکمه (Fuji) - دکمه فوجی (fuji) چهر نگ سفید - قرمز - سبز . زرد با کیفیت عالی

جعبه

جعبه Harmony XAP