کنترلر دستگاه جوجه کشی(54-TIN)

کنترلر دستگاه جوجه کشی(54-TIN) بخش دیجیتال و الکترونیکی دستگاه جوجه کشی


کنترلر دستگاه جوجه کشی(54-TIN)


کنترلر دستگاه جوجه کشی(54-TIN)

مشخصات فنی:

ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭘﺎرﺍﻣﺘﺮﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺍی ﻫﺮ ﺧﺮوﺟﯽ
ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه ﻧﺮم ﺍﻓﺰﺍری ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺍی ﺳﻨﺴﻮر دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ
ﺍﻣﻜﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺯﻣﺎن ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﺮﺍی ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺗﻮر
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻮﺗﻮر و ﺯﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ آن
ﺍﻣﻜﺎن ﺍﺗﺼﺎل دو ﺳﻨﺴﻮر دﻣﺎی ﺗﺮ و ﺧﺸﻚ ﺑﺠﺎی ﺳﻨﺴﻮر رﻃﻮﺑﺖ
دﺍرﺍی دو ﺣﺎﻟﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎبی ﺑﺮﺍی ﺳﻨﺴﻮر رﻃﻮﺑﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ
رﯾﺴﺖ ﮐﺮدن آﻻرم
ﮐﻠﯿﺪon/off ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ

 

دانلود و مشاهده کاتالوگ


4156
15 بهمن 1393 - 17:11 18 بهمن 1393 - 9:27
این محصول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

محصولات مشابه - کنترلر دستگاه جوجه کشی(54-TIN)