ترانسیمتر PH - TR-PHT1A4 _ lutron

"TR-PHT1A4 ترانسیمتر PH"
ترانسیمتر  PH   -  TR-PHT1A4   _   lutron

"TR-PHT1A4
ترانسیمتر PH
0 ~ 14 PH:قابلیت اندازه گیری
4- 20 mA DC:خروجی
90- 260 ACV:تغذیه"

98
22 تیر 1394 - 15:04
8.jpg