ترانسیمتر دو سیمه فشار TR-PS2W-XXBAR _ lutron

"TR-PS2W-XXBAR ترانسیمتر دو سیمه فشار"
ترانسیمتر دو سیمه فشار  TR-PS2W-XXBAR    _     lutron

"TR-PS2W-XXBAR
ترانسیمتر دو سیمه فشار
:قابلیت اندازه گیری
0-2/ 5/ 10/ 20/ 50/ 100/ 400 bar
4- 20 mA DC:خروجی
90- 260 ACV:تغذیه"

109
22 تیر 1394 - 15:09 31 تیر 1394 - 16:07
9.jpg