کنترل فاز تله G2PF400VS02

کنترل فاز تله G2PF400VS02
کنترل فاز تله G2PF400VS02

کنترل فاز دو چراغ
ولتاژ سنجش 230 /400 ولت
ترتیب فاز
قطع فاز
30% تقارن فاز
2 کنتاکت
تشخیص ولتاژ برگشتی معکوس

6
27 تیر 1395 - 12:37