کنترل سطع مایعات ALN _ anly

"Level Control Relay کنترل سطع مایعات(فلوتر)"
کنترل سطع مایعات  ALN    _     anly

"ALN
Level Control Relay
کنترل سطع مایعات(فلوتر)
مناسب برای همه مایعات
کنترل سطح مایعات در مخازن
حفاظت پمپ های شناور در برابر کار کردن خشک(بدون آب)
جلوگیری از سرریز شدن مخازن
پر کردن اتوماتیک مخازن
تشخیص قابلیت هدایت مایعات
دو کنتاکت خروجی
"

79
20 تیر 1394 - 12:33 31 تیر 1394 - 17:44
2.jpg