کلید حرارتی-رله مغناطیسی GV3

کلید حرارتی-رله مغناطیسی GV3
کلید حرارتی-رله مغناطیسی GV3

GV3P13 کلید حرارتی 9 الی 13 آمپر
GV3P18 کلید حرارتی 12 الی 18 آمپر جایگزین GV3ME20
GV3P25 کلید حرارتی 17 الی 25 آمپر جایگزین GV3ME25
GV3P32 کلید حرارتی 23 الی 32 آمپر
GV3P40 کلید حرارتی 30 الی 40 آمپر جایگزین
GV3ME40 GV3P50 کلید حرارتی 37 الی 50 آمپر
GV3P65 کلید حرارتی 48 الی 65 آمپر جایگزین
GV3ME63

7
27 تیر 1395 - 9:34