کلید محافظ جان 4فاز

کلید محافظ جان 4فاز
کلید محافظ جان 4فاز

23038 چهارپل 25آمپر 30 میلی آمپر
23040 چهارپل 25آمپر 300 میلی آمپر
23042 چهارپل 40آمپر 30 میلی آمپر
23045 چهارپل 40آمپر 300 میلی آمپر
23047 چهارپل 63آمپر 30 میلی آمپر
23049 چهارپل 63آمپر 300 میلی آمپر
23056 چهارپل100آمپر 300 میلی آمپر
16905 چهارپل125آمپر 30 میلی آمپر

5
27 تیر 1395 - 10:24