تایمر آنالوگ تبن

تایمر آنالوگ تبن
تایمر آنالوگ تبن

سوئیچ آنالوگ
1 کانال
برنامه روزانه
با ذخیره انرژی (NiMH دارای باتری قابل شارژ)
96 بخش سوئیچینگ
کوارتز کنترل

3
24 تیر 1395 - 13:56 24 تیر 1395 - 13:56