تایمر آنالوگ پریزی تبن SYN 169 s

تایمر آنالوگ پریزی تبن SYN 169 s
تایمر آنالوگ پریزی تبن SYN 169 s

سوئیچ هم آنالوگ
1 کانال
بدون ذخیره انرژی
برنامه روزانه
96 بخش سوئیچینگ
کوتاه ترین زمان تعویض: 15 دقیقه

7
24 تیر 1395 - 13:59