تایمر استارت مجدد

تایمر استارت مجدد
تایمر استارت مجدد

رنج تغذیه دستگاه 160-250 ولت برق شهری

 

8
24 تیر 1395 - 14:17