کنترلر دما

کنترلر دما GIC
کنترلر دما

ویژگی ها:
صفحه نمایشLED
ترکیب خروجی تنظیم
سیم (PT-100) ورودی های سنسور
حالت های عملکرد: متناسب و ON / OFF، نامتقارن و متقارن ON / OFF
کنترل خروجی: رله و SSR

5
22 تیر 1395 - 14:17