سوپاپ های فیلتردار

در انواع مختلف
سوپاپ های فیلتردار

سوپاپ های فیلتردار پس از انجام تحقیقات جهت برطرف کردن نیاز برخی از صنایع کشور طراحی و تولید گردید.کاربرد این سوپاپ ها در صنایع ایست که با اسیدها و مواد قلیایی سروکار دارند.

177
28 مهر 1393 - 15:50