سنسورهای متوسط فوتوالکتریک QS30

سنسورهای متوسط فوتوالکتریک QS30
سنسورهای متوسط فوتوالکتریک QS30

مدل استاندارد 2 متر یا 9متر با5سیم
خروجی PNPوNPN
منبع تغذیه 10-30 VDC
شاخص وضعیت برای روشن،اضافه بارخروجی،سیگنال دریافتی و...
پاسخ خروجی 2 میلی ثانیه
دمای کارکرد −25تا+50سانتی گراد

7
22 تیر 1395 - 13:41