شرکت مهندسی رهیاب رهیاب

تجهیزات و دستگاههای الکترونیک تجهیزات مهندسی،آزمایشگاهی،بهداشت حرفه ای ،ابزار ذقیق

شرکت مهندسی رهیاب عرضه کننده تجهیزات زیر می باشد:
- انواع جی پی اس رهیاب،ردیاب خودرویی و شخصی،جی پی اس دستی و مهندسی ...
- تجهیزات بهداشت حرفه ای شامل انواع صداسنج،نورسنج،بادسنج،گوس متر،پمپ نمونه برداری،...
- تجهیزات اندازه گیری شامل انواع تستر زمین،تستر عایق،ترمومتر های تماسی و لیزری،مولتی متر،کلامپ متر...
- تجهیزات آب و فاضلاب شامل انواع پی اچ متر،سختی سنج،کنداکتیویمتر،کدورت سنج،اکسیژن متر ...
- تجهیزات لیزری شامل انواع متر های لیزری،تراز و شاقول لیزری
-تجیهزات مهندسی شامل انواع دوربین نقشه برداری توتال استیشن،تئودولیت و ترازیاب،سه پایه،میر،ژالون،مترهای دستی،چکش زمین شناسی،چرخ متر...

فرکانس مترپمپ هوادهترانسمیتر سطحکنترلر دما و رطوبتثبات دما و رطوبتکنترلر دماکنترلر دیجیتالدمارطوبتسنسور PT100ترموکوپلکنترلر دما و رطوبت آنلایندیتالاگر - ثبات دما و رطوبتدیتالاگررطوبت سنجکنترلر رطوبتترانسمیترترانسمیتر رطوبتسنسور رطوبت و دماترانسمیتر رطوبت و دماسنسور رطوبتنیروسنجنیروسنج دیجیتالکلمپ آمپر مترLCRمترمیلی اهم متروات مترپاور آنالایزرتاکومترسختی سنجفلومترمانومترصوت سنج ، نویز دوزیمترلوکس متر ، یو وی لایت مترلرزش سنجترمومتر تماسیترمومتر میله ایترمومتر لیزریمولتی فانکشن های محیطیWBGT متردیتالاگردماترموگراف دما ورطوبتهیدروترمومترمولتی متر دیجیتالنمایندگی فروش مولتی متراهم متر – مولتی مترمولتی متر دیجیتالی پیشرفتهمولتی متر کلمپیفروش ترمومتر لیزریانواع ترمومتر لیزریترمومتر تفنگیحرارت سنج با دیتالاگرکلمپ متر چنگکیلوکس متردماسنج محیطیکلمپ متر آنالوگفشارسنج چیست؟فشارسنج co2 ،فشارسنج محیطیفشارسنج مکانیکی ،کالیبراتور صوت سنجترمومتر و کالیبراتور دماسنجکالیبراتور دستگاه صوت سنجفانکشن ژنراتورمتر لیزریدستی GPSETREX10GPS دستی گارمینMAP 64Sجی پی اس گارمینپمپ نمونه بردار فردیگوس مترگوس متر تک محورهگوس مترسه محورهپارتیکل کانترغبارسنجنورسنجترمو بادسنجترمو بادسنج قلمیبادسنجبادسنج هات وایربادسنج هواصداسنج دیتالاگرمتر قلمیCO2فلوکس مترWBGTمتردیتا لاگر CO2CO2 مترCO2 متر و فشار سنجCO2 آنالایزرخازن سنجمولتیمتردیجیتالمیلی آمپرمترکلمپیصداسنجدستگاه سنجش کیفیت هواسنجش آلودگی هوافرکانس متر رومیزیفرکانس متر عقربه ایفرکانس متر دیجیتالپاور آنالایزر سه فازپاور آنالایزرسه فازسرعت سنج بادترانسیمترکنداکتیویتیکنداکتیویتیتستر نشت یابفرکانس متر پرتابللوکس متر با پرآب سرخودمیلی اهم متر با دقت بالاپراب لوکس مترلوکس متر حرفه ایکنداکتیویتی مترکلرسنجاکسیژن متردماسنج و دی اکسید کربن متردماسنج مترنشت یاب گازکنداکتیویتی متر با پراب سرخوداسیدسنجاسیدسنج خاکاسیدسنج قلمیاسیدسنج دیجیتالکدورت سنجسرعت سنجسرعت سنج با پراب فنجانیلرزش سنج 4کانالهدورسنج نوریدورسنج مکانیکیدورسنج لیزریدورسنج نوری – مکانیکیتستر میدان مغناطیسیتستر میدان مغناطیسی در سه جهتترازوی الکترونیکیسرعت سنج باد با پراب سرخودلوکس متر با پراب سرخودسنجش میدان مغناطیسیفشارسنج تفاضلیمانومتر دیجیتال با پراب سرخودمانومتر دیجیتاللرزش سنج قلمیصوت سنج پرتابلSOUND LEVEL METERصوت سنجصوت سنج دیجیتالگشتاورسنجگشتاور سنجگشتاور سنج با پراب سرخودDATA LOGGERوکیوم متردورسنجسرعت سنج باد با پروانه فلزیسرعت سنج باد با سنسور گرماییترمومتر چهار کانالهWBGT متر دارای کارت حافظهHEAT INDEX WBGT METERLCR سنج حرفه ایخازن سنج پرتابلمترلیزریتجهیزات بهداشت حرفه ایصداسنجصداسنج ،نورسنجصداسنج اآنالیزوردارTES-1358Cصداسنج سادهاندازه گیری میدان مغناطیسیتسترمیدان مغناطیسیترمورطوبت رطوبت سنج دیتالاگردماسنج ورطوبت سنجدیتالاگر دما و رطوبتترموگرافدیتالاگر دمابادسنج پره ایدبی سنج هوادماسنج لیزریآنالیزور رنگTDSمتردرخشندگی سنجدماسنج ماکزیمم مینیممدماسنج و رطوبت سنج محیطیترموگراف دمادماسنج مادون قرمزسختی سنج آبدبی سنج بادمولتیمتر دیجیتالانواع مولتیمترکاربرد مولتیمترفلومتر هواانواع فلومترنمایندگی فلومتر هواGPSجی پی استرموویژنآنالایزرزCO2ارتعاش سنجeTrex 30XGPS mapGPS MAP GARMINفلومترهای پره اینشت یاب گاز شهریدورسنج تماسیاکسیژن متر قلمیدوربین ترموویژنانواع پاور آنالایزرکاربرد پاور آنالایزرORPمترPH متراکسیژن متر PH مترترکمتریو وی لایت مترانواع کدورت سنجکاربرد کدورت سنجانواع لرزش سنجشوری سنجپاور آنالایزر کلمپیمولتیمتر دیجیتالیمولتیمتر دستیمولتیمتر کلمپیکلامپ میلی آمپر DCگوشت PH مترپنیر PH مترمیوه PH مترORP- PH متر پرتابلORP-PH متر پرتابلقیمت صوت سنجقیمت پاور آنالایزر سه فازقیمت تاکومترتاکومتر نوریتاکومتر مکانیکیترکمتر عقربه ایترکمتر انالوگاکسیژن متر پرتابلنورسنج دیجیتالفروش تاکومترترازو دیجیتالکاربرد گوس مترلرزش سنج دیتالاگرقیمت نشت یاباسیدسنج مواد غذاییسنجش گاز دی اکسید کربنقیمت صداسنجانواع صداسنجسنجش شدت صداقیمت نشت یاب گاز شهریدورسنج استروب اسکوپانواع دورسنج استروب اسکوپقیمت دورسنج استروب اسکوپتاکومتر لیزریتست پلاریتهقیمت بادسنج هات وایرصداسنج آنالیزوردارپمپ نمونه برداریکلامپ ac dcمولتیمتر دو کانالوکیوم متر دیجیتالکلامپ ACسنجش ذرات معلق در هوادبی سنجکلرسنج دیجیتالی قلمیاکسیژن متر دیجیتالاکسیژن متر محلولهمزن مغناطیسی سادهپی اچ مترپ هاش متر، پی اچ مترسختی سنج قلمیتجهیزات نقشه برداریتوتال استیشنتئودولیتترازیابنیووتراز لیزریگیرنده جی پی اسگیرنده GPSجی پی اس دستیسه پایهفلومتر ارزانقیمت فلومترفلومتر پراب فلزیقیمت فلومتر پراب فلزیقیمت نورسنجانواع نورسنجنورسنج دیتالاگرنورسنج حافظه دارنورسنج پراب مجزاویبریشن مترویبریشن متر حرفه ایکاربرد ترکمترترکمتر چیستترکمتر دیجیتالگشتاور سنج دیجیتلانواع تاکومترتاکومتر نوری مکانیکیتاکومتر ارزاناسیدسنج پرتابلصداسنج ارزانترموگراف سردخانهقیمت ترموگراف سردخانهترموگراف یخچالترموگراف یخچال ماشینترموگراف ارزانترموگراف داروخانه هاکنداکتیویتی متر پرتابلEC مترEC متر ارزانقیمت EC مترتاکومتر مکانیکی و نورینورسنج پراب سرخودنورسنج ارزانهات پلیت مگنتقیمت هات پلیت مگنتانواع هات پلیتکاربرد هات پلیتهات پلیت مگنت ارزانEC متر و PH مترویبریشن متر ارزاننمایندگی فروش ویبریشن مترقیمت ویبریشن مترقیمت همزن مغناطیسیاکسیژن متر و سختی سنج اباکسیژن متر و شوری سنجقیمت TDS مترTDS متر قلمیTDS متر ارزانEC متر قلمیشوری سنج قلمیشوری سنج ارزانشوری سنج استخر پرورش ماهیDO مترقیمت مانومترمانومتر ارزانفروش مانومترمانومتر پرتابلقیمت مانومتر دیجیتالمانومتر کیموترازوی دیجیتال رومیزیترازوی دیجیتال دقیقخازن سنج ارزانقیمت خازن سنجخازن سنج دقیقخازن سنج دیجیتالفروش خازن سنجترازوی آزمایشگاهیترازوی آزمایشگاهی با دقت بالاترازوی آنالیتیکالسختی سنج فلزاترطوبت سنج علوفهکاربرد نیروسنج دیتالاگرCOD مترقیمت COD مترانواع COD مترکوره الکتریکیقیمت کوره الکتریکیکوره الکتریکی ارزاننمایندگی فروش کوره الکتریکیکاربرد کوره الکتریکیدیونایزرآون ۵۰ لیتریقیمت آون ۵۰ لیتریانواع آونآون خلاءنمایندگی فروش آونآون فاینتکآون خلا ۲۷ لیتریتستر EC مترCO متر و CO2 مترشیکر ارلن و بالنقیمت شیکر ارلن و بالننمایندگی فروش شیکر ارلن و بالنشیکر ازمایشگاهیقیمت ترموویژننمایندگی فروش ترموویژنکاربرد شیکر ارلن و بالننمایندگی فروش شیکرنمایندگی فروش همزن مغناطیسیهات پلیت ازمایشگاهیجی پی اس ردیابجی پی اس مسیریابجی پی اس نقشه خوانهود لامیناراتوکلاوانکوباتورجی پی اس ورزشیجی پی اس بلوتوثجی پی اس temsپی اچ متر پرتابلپی اچ متر رومیزیدیستومترکلامپ متراترکس 10garmin map64 sاترکس 20اترکس 30etrex20xmontana650montana680oregon650oregon750زاویه یابجی پی اس حیواناتجی پی اس رهیابmonterraپی اچ متر قلمیph مترخااکdo meterDO سنجec meterکنداکتیویتی قلمیترموگراف انبارترموگراف موادغذاییترموگراف یکبار مصرفترموگراف تستومتر دیجیتالکدورت سنج پرتابلهود شیمیاییکجلدالدستگاه هضمآبمقطر گیریآبمقطر گیری یکبار تقطیرآبمقطر گیری دو بار تقطیرآبمقطر گیری اتوماتیکاتوکلاو دیجیتالاتوکلاو ایستادهاتوکلاو ایرانیانکوباتور شیکر دارانکوباتور یخچالدارانکوباتورCO2انکوباتور رومیزیDATA LOGGER دما و رطوبتco مترco آنالیزورco آنالایزربادسنج پرتابلفشارسنج هوابارومتربارومتر دیجیتالاسترس حرارتیدستگاه استرس گرماییتاکومتر تماسیدورسنج سانتریفیوژالکترود پی اچ مترپراب پی اچ مترسنسور دمابن ماریبن ماری سیرکولاتوربن ماری شیکر دارشوف بالنشوف بالن تک خانهشوف بالن سه خانهشوف بالن شش خانهکلنی کانترهمزن مکانیکیحمام اولتراسونیکروتاری اواپراتورحمام سیرکولاتوربن ماری روغنcod meterپلاریمتر رومیزیرفرکتومتر رومیزیرفرکتومتر چشمیرفرکتومتر چشمیرفرکتومتر دیجیتالرفرکتومتر شیررفرکتومتر آبرفرکتومتر ادراررفرکتومتر الکلرفرکتومتر عسلرفرکتومتر شوریرفرکتومتر بریکسبریکس متررفراکتومتررطوبت سنج غلاتفور 55 لیتریبن ماری جوشبن ماری سرولوژیهود میکروبیال سی آر مترکلمپ وات مترپاور آنالایزر هارمونیکنم سنجنم سنج جامداتیو وی مترUV مترIR متراسکرین مسترپمپ نمونه برداری skcپمپ نمونه برداری استانداردپمپ نمونه برداری دولوکسآنالایزر گازهای خروجی دودکشفاصله یاب لیزریدسیتومترمتر لیزری لایکاترازیاب لیزریژالونترازیاب دیجیتالچگش زمین شناسیقطب نماارتعاش سنج دست و بازوارتعاش سنج تمام بدناسپیرومترفروش اسپیرومترسنجش اشعه ایکس ، گاما و بتارادیو متر فردی و محیطیرادیو متر فردیسنجش ذرات محیطیسنجش امواج ماکروویو
این برگ نما را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
برگ نماهای مرتبط
شرکت مهندسی رهیاب شرکت مهندسی رهیاب 1 out of 10 based on 7 ratings.