کنترل فاز نول دار PAM-W

کنترل فاز نول دار PAM-W
کنترل فاز نول دار PAM-W

کنترل سطح عدم تقارن ولتاژ فازها5-20 درصد
محافظت در مقابل دو فازشدن و جابه جایی فازها
قابلیت تنظیم تاخیردر وصل رله 0-60ثانیه
دارای تابع تاخیر در قطع رله5 ثانیه
تغذیه ترانسفورماتور ایزولاسیون
پنج چراغ نمایشگر وضعیت عملکرد دستگاه

6
27 تیر 1395 - 12:39