"خازن فشار ضعیف متوسط تکفاز و سه فاز " CHV-M/CHV-T _ CIRCUTOR

"CHV-M/CHV-T خازن فشار ضعیف متوسط تکفاز و سه فاز دی الکتریک پارسلین"

"CHV-M/CHV-T
خازن فشار ضعیف متوسط تکفاز و سه فاز
دی الکتریک پارسلین
مدل تکفاز: 1-20 kV، 25-600 kVar
مدل سه فاز: 1-12 kV، 25-500 kVar
قابل استفاده در فضای آزاد
دارای فیوز داخلی"

108
20 تیر 1394 - 15:02 31 تیر 1394 - 17:32
1.jpg