کنترل فاز SM 175

کنترل فاز SM 175
کنترل فاز SM 175

ویژگی ها:
فشرده عرض 17.5 میلی متر
چند ولتاژ از3*208 تا 3*
408 کنترل توالی از سه فاز
نمایشگر LED برای تغییر تنظیمات زمان اجرا برای امنیت بهتر
زمان تاخیر قابل تنظیم

5
27 تیر 1395 - 12:35 27 تیر 1395 - 12:36