سوپر کنترل فاز

سوپر کنترل فاز
سوپر کنترل فاز

عدم تقارن ولتاژ
کنترل افزایش سطح ولتاژ
کنترل کاهش سطح ولتاژ
تابع تاخیر درعملکرد وصل دستگاه
تابع تاخیر در عملکرد قطع دستگاه
تابع عملکرد محافظت در برابر دوفاز شدن یا جابجایی فازها

6
27 تیر 1395 - 12:40