سنسور فشارT PMP131

سنسور فشارT PMP131
سنسور فشارT PMP131

مزایای
بسیار پایدار است، اضافه بار، مقاوم و قابل اعتماد
تکرارپذیری بالا و ثبات دراز مدت

6
22 تیر 1395 - 12:49