سنسور نوری دیجیتال FU-35FA

سنسور نوری دیجیتال FU-35FA
سنسور نوری دیجیتال FU-35FA

شکل : مستقیم
تنظیم تشخیص : کواکسیال
روش تشخیص: منتشر انعکاسی

7
22 تیر 1395 - 13:11