دورسنج نوری – مکانیکی DT-2236 _ lutron

"دورسنج نوری – مکانیکی PHOTO / CONTACT TACHOMETER Model : DT-2236"
دورسنج نوری – مکانیکی   DT-2236    _   lutron

"
دورسنج نوری – مکانیکی

PHOTO / CONTACT TACHOMETER
Model : DT-2236
قابلیت اندازه گیری به دو روش نوری و مکانیکی
مقادیر اندازه گیری :
نوری : 5 ̴100000 RPM
مکانیکی : 0.5 ̴19999 RPM
واحد های اندازه گیری :
RPM, in/min,m/min,ft/min
همراه با کیف حمل
ابعاد : 215×65×38 mm"

83
24 تیر 1394 - 10:29 31 تیر 1394 - 14:47
11.jpg