میگر دیجیتال3455 _ hioki

"DIGITAL INSULATION TESTER میگر دیجیتال"
میگر دیجیتال3455   _  hioki

"DIGITAL INSULATION TESTER
میگر دیجیتال
:قابلیت اندازه گیری
250-500-1000-2500-5000 V:ولتاژ تزریقی DC
مقاومت الکتریکی : Ω 5T"

87
21 تیر 1394 - 15:28
9.gif