مولتی متر3804 _ hioki

"Multimeter مولتی متر اتصال کوتاه- بی زر TAMP-RS-232 TrueRMS"
مولتی متر3804  _  hioki

"Multimeter
مولتی متر
اتصال کوتاه- بی زر
TAMP-RS-232
TrueRMS

قابلیت اندازه گیری:
10 A : AC جریان
750 V : AC ولتاژ
10 A : DC جریان
1000 V : DC ولتاژ
40MΩ مقاومت الکتریکی :"

114
21 تیر 1394 - 14:46 31 تیر 1394 - 16:56
7.jpg