"کلمپ پاورمتر دیجیتال20-3286 " _ hioki

"CLAMP ON POWER HiTESTER کلمپ پاورمتر دیجیتال کسینوس فی متر وات متر-وارمتر RS232-TrueRMS"

"CLAMP ON POWER HiTESTER
کلمپ پاورمتر دیجیتال
کسینوس فی متر
وات متر-وارمتر
RS232-TrueRMS

:قابلیت اندازه گیری
جریان 1000 A : AC
ولتاژ 1000 V : AC
"

104
21 تیر 1394 - 12:40 31 تیر 1394 - 17:06
9.gif