کلمپ آمپرمتر دیجیتال فرکانس متر 3284 _ hioki

"CLAMP ON AC/DC HiTESTER کلمپ آمپرمتر دیجیتال فرکانس متر TrueRMS"
کلمپ آمپرمتر دیجیتال فرکانس متر 3284  _  hioki

"CLAMP ON AC/DC HiTESTER
کلمپ آمپرمتر دیجیتال
فرکانس متر
TrueRMS
دقت :A 0.01

:قابلیت اندازه گیری
جریان AC : 2000 A
ولتاژ AC:600 V
جریانDC : 2000 A
ولتاژDC : 600 V"

107
21 تیر 1394 - 12:27 31 تیر 1394 - 17:07
7.gif