مولتی متر4282 _ hioki

"Multimeter مولتی متر اتصال کوتاه- بی زر TAMP-RS-232 TrueRMS"
مولتی متر4282  _  hioki

"Multimeter
مولتی متر
اتصال کوتاه- بی زر
TAMP-RS-232
TrueRMS

:قابلیت اندازه گیری
10 A : AC جریان
750 V : AC ولتاژ
10 A : DC جریان
1000 V : DC ولتاژ
600MΩ :مقاومت الکتریکی"

94
21 تیر 1394 - 14:53
10.jpg