مولتی متر عقربه ای 3007 _ hioki

"Analog Multimeter مولتی متر عقربه ای NISHIZAWA"
مولتی متر عقربه ای 3007  _  hioki

"Analog Multimeter
مولتی متر عقربه ای
NISHIZAWA

:قابلیت اندازه گیری
1000 V : AC ولتاژ
6 A : DC جریان
1000 V : DC ولتاژ
30MΩ: مقاومت الکتریکی

"

199
21 تیر 1394 - 14:59 31 تیر 1394 - 16:50
1.jpg