میگر دیجیتال3454 _ hioki

"DIGITAL INSULATION TESTER میگر دیجیتال"
میگر دیجیتال3454   _  hioki

"DIGITAL INSULATION TESTER
میگر دیجیتال
:قابلیت اندازه گیری
250-500-1000V:ولتاژ تزریقی DC
مقاومت الکتریکی : 4000MΩ"

97
21 تیر 1394 - 15:25
8.jpg