آمپرمتر دیجیتال10-3288 _ hioki

"CLAMP ON AC/DC HiTESTER کلمپ آمپرمتر دیجیتال"
آمپرمتر دیجیتال10-3288   _  hioki

"CLAMP ON AC/DC HiTESTER
کلمپ آمپرمتر دیجیتال

:قابلیت اندازه گیری
جریان AC : 1000 A
ولتاژ AC:600 V
جریان DC : 1000 A
ولتاژ DC : 600 V"

104
21 تیر 1394 - 14:17 31 تیر 1394 - 17:06
10.jpg