میگر دیجیتال3453 _ hioki

"DIGITAL INSULATION TESTER میگر دیجیتال"
میگر دیجیتال3453   _  hioki

"DIGITAL INSULATION TESTER
میگر دیجیتال
:قابلیت اندازه گیری
125-250-500-1000 V :ولتاژ تزریقی DC
مقاومت الکتریکی : 4000MΩ"

95
21 تیر 1394 - 15:22
7.jpg