ماژول تریستور SKKT 250/16 E

ماژول تریستور SKKT 250/16 E
ماژول تریستور SKKT 250/16 E

1600 V
274 A

6
24 تیر 1395 - 10:33 24 تیر 1395 - 10:33