دیود تریستور SKT 100/12 E

دیود تریستور SKT 100/12 E
دیود تریستور SKT 100/12 E

1200 V
100 A
موارد استفاده:
کنترل موتور DC
یکسو کننده کنترل
کنترل AC

3
24 تیر 1395 - 10:47