ماژول تریستور SKKT 330/16

ماژول تریستور SKKT 330/16
ماژول تریستور SKKT 330/16

VRRM 1600 V
ITAV 309 A

8
24 تیر 1395 - 10:35