سنسورهای فوتوالکتریک WORLD-BEAM Q12

سنسورهای فوتوالکتریک WORLD-BEAM Q12
سنسورهای فوتوالکتریک WORLD-BEAM Q12

استاندارد جدید برای سنسورهای فتوالکتریک فوق العاده کوچک
22تا8تا12 میلیمتر تشخیص داده می شود

6
22 تیر 1395 - 13:03