PLC CS1W-CLK

اتوماسیون صنعتی PLC
PLC CS1W-CLK

لینک های داده بزرگ با ظرفیت بالا
لینک های داده را می توان با تا 4000 * 2 کلمات در هر گره در حالی که اطمینان همزمانی داده انجام می شود.
تشخیص مکان قطع برای تعمیر و نگهداری کوتاه.

9
20 تیر 1395 - 14:22