راه انداز نرم ATV01

راه انداز(Soft Starter)
راه انداز نرم ATV01

ATS01N106FT راه انداز نرم ۰٫۷۵ و ۳ کیلووات ATS01N112FT راه انداز نرم ۱٫۵ و ۵٫۵ کیلووات

 

5
20 تیر 1395 - 13:46