مقاومت سیمی

مقاومت سیمی
مقاومت سیمی

محدوده توان: 50W-2500W
محدوده ولتاژ: 0.5KV-10KV اختیاری
محدوده مقاومت: 1R-1KR

6
22 تیر 1395 - 16:45