میگر عقربه ای3451 _ hioki

"ANALOG INSULATION TESTER میگر عقربه ای"
میگر عقربه ای3451  _  hioki

"ANALOG INSULATION TESTER
میگر عقربه ای
:قابلیت اندازه گیری
1000V : DC ولتاژ تزریقی
50MΩ : مقاومت الکتریکی
"

98
21 تیر 1394 - 15:15
5.jpg