1550 میگر دیجیتال _ fluke

"500V میگر دیجیتال Model : 1550"
1550 میگر دیجیتال  _  fluke

"500V میگر دیجیتال
Model : 1550

:قابلیت اندازه گیری
50V,100V,250V,500VV: ولتاژ تزریقی
200KΩ~1TΩ: مقاومت الکتریکی"

92
21 تیر 1394 - 11:35
2.jpg