مولتی متر 3803 _ hioki

"Multimeter مولتی متر اتصال کوتاه- بی زر TAMP-RS-232"
مولتی متر 3803  _  hioki

"Multimeter
مولتی متر
اتصال کوتاه- بی زر
TAMP-RS-232

قابلیت اندازه گیری:
10 A : AC جریان
750 V : AC ولتاژ
10 A : DC جریان
1000 V : DC ولتاژ
40MΩ مقاومت الکتریکی :"

104
21 تیر 1394 - 14:43
6.jpg