کالیبراتور فشار 718_ fluke

"Pressure Calibrator کالیبراتور فشار"
کالیبراتور فشار   718_   fluke

"Pressure Calibrator
کالیبراتور فشار
Model : 718
:قابلیت اندازه گیری
-850 m BAR ~ 2 BAR:اندازه فشار
0.1m BAR:دقت
"

89
21 تیر 1394 - 11:10
6.jpg